జీవిత పరమార్థం తెలుసుకుంటేనే…

ప్రపంచంలో సుమారు ఎనిమిది బిలియన్ల జనాభా ఉన్నారు. వారంతా ఒకేరూపురేఖలు కలిగి ఉంటారు. పోలికల్లో మాత్రమే తేడా. శరీర నిర్మాణం, అవయవాల పనితీరు ఒకేలా ఉంటాయి. జనుల శరీర నిర్మాణ తీరు ఒకేలా ఉండటాన్ని బట్టి చూస్తే అందరినీ సృష్టించిన వాడు ఒక్కడే అయి ఉంటాడన్నది ఎవ్వరైనా ఇట్టే చెప్పగలరు. మరి మనల్ని పుట్టించిన ఆ పరమ ప్రభువు మనల్ని ఎందుకు పుట్టించాడు? ఇంత అద్భుత శరీరాన్నిచ్చి లోకానికి లక్ష్య రహితంగా పంపిచాడా దేవుడు? ప్రపంచంలో రోజూ ఎంతోమంది పుడుతున్నారు. మరెంతో మంది పుట్టి మరణిస్తున్నారు. వీరంతా మరణించిన తరువాత ఏమవుతున్నారు? జనన మరణాలు అసలు ఎందుకు? అనే ప్రశ్నలు మీరెప్పుడైనా వేసుకున్నారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు రాబట్టడం మానవమాతృలకు సాధ్యం కాదు. దైవ గ్రంథాల ద్వారానే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనిషిని పుట్టించిన దేవుడు మనిషి జీవించడానికి ఒక నియమావళిని రూపొందించాడు. ఆ నియమావళి ఖుర్ఆన్ రూపంలో ఇప్పటికీ భద్రంగా ఉంది. మనమెలా బ్రతకాలి? మన జన్మ లక్ష్యమేమిటి? మరణం తరువాత మరో జీవితం ఉందా? అనే విషయాలను ఖుర్ఆన్ ద్వారా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని సక్సెస్ ఫుల్ గా బ్రతికేయవచ్చు. మరణించిన తరువాత ముక్తి మోక్షాలు లభిస్తాయి. మానవ పుట్టుక గురించి, అతని లక్ష్యం గురించి, మరణానంతర జీవితం గురించి ఖుర్ఆన్ హేతుబద్దంగా చర్చించింది.

మనిషి జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?

‘మేము మానవులను, జిన్నులను మా ఆరాధన కోసమే సృష్టించాము’ (దివ్యఖుర్ఆన్)

ఆరాధన అంటే కేవలం దైవనామస్మరణ చేయడమే కాదు. మనోకాంక్షలను అదుపుచేసుకోవాలి. జీవితంలోని ప్రతీ అడుగులో దైవమార్గదర్శకత్వంలో జీవించాలి.

జీవితం పరీక్ష

మనిషి పుట్టుక కేవలం ఒక పరీక్ష మాత్రమే. కొన్ని రోజుల ఈ జీవితంలో ఎవరు దైవదాస్యం చేస్తూ, మంచి మార్గంలో జీవిస్తారో చేడటానికే. ప్రాపంచిక తళుకుబెళుకులకు మోసపోకుండా, దైవాభీష్టం గడపాలి’ అంటుంది ఖుర్ఆన్.

పరలోక భావన

పుట్టిన ప్రతీ ప్రాణీ గిట్టక మానదు. దేవుడిని నమ్మేవారైనా, నమ్మని వారైనా మరణాన్ని నమ్మాల్సిందే. మరణం తిరుగులేని వాస్తవం. అది ఏక్షణంలోనైనా వచ్చి తీరుతుంది. ఈ సృష్టి ఉనికిలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ప్రళయం వరకూ ఎంతమందైతే పుట్టి గిట్టారో వారందరినీ ఒకరోజు సమావేశ పరిచే రోజు వస్తుందన్నది ఖుర్ఆన్ హెచ్చరిక. దీన్నే ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ‘ఖియామత్’ ‘ప్రళయంగా’ గా అభివర్ణించింది. ఆ రోజున మనిషి తన జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు లెక్క చెప్పాల్సి ఉంటుంది. జీవితాన్ని ఎలా గడిపాడు? యవ్వనాన్ని ఎలా గడిపాడు? డబ్బు ఎలా సంపాదించాడు? ఎలా ఖర్చు పెట్టాడు? అనే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో విఫలమైనవారికి నిత్యయాతన ఉంటుంది. నరకానికి తీసుకెళతారు. ఎవరైతే జీవిత ఘడియలను దైవాభీష్టానికి అనుగుణంగా నడుచుకున్న వారు స్వర్గానికి అర్హులవుతారని ఖుర్ఆన్ శుభవార్త అందిస్తుంది. ఈ జీవిత రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటే ప్రపంచంలో ఎలాంటి దు:ఖాలు వేధించవు. శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యంలో స్వర్గానికి వారసులు కావచ్చు.

ముహమ్మద్ ముజాహిద్
9640622076

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

‘FORCED CONVERSION’, Myth or Reality?

The cardinal principle of civilized human existence is the freedom of will all humans are granted. The One and Only Creator blessed this fundamental right to everyone, and which forms the basis of all human civilizations. All creativity, scientific developments, inventions & innovations were possible due to this very freedom of thought and expression/action.

The Holy Qur’aan 2: 256 makes a fundamental statement, making it more explicit:

Let there be no compulsion in religion, for the truth stands out clearly from falsehood. So, whoever renounces false gods and believes in God Almighty has certainly grasped the firmest, unfailing handhold. And God Almighty is All-Hearing, All-Knowing.

God Almighty created human beings on this tiny (in an astronomical sense) in this vast cosmos, but meticulously designed and furnished this planet called earth. Humans are given exceptional analytical capabilities and huge resources at their disposal but within a short span of life to test them. The test is with regards to the right use of: 1. Intellect 2. Moral Conscience and 3. A sense of gratitude to The Most Gracious, Most Merciful, and Most Benevolent Creator. This is only possible if humans have the needed freedom to take this test independently, and without any compulsion.

The Holy Qur’aan guides its readers in many beautiful ways to their purpose of creation in this vast universe: all humans are created to be tested for who is recognizing his/her Creator as the sole Benefactor, and then shows gratitude to Him by heart, tongue, and actions.

The Holy Qur’aan 67:2
˹He is the One˺ Who created death and life to test which of you is best in deeds. And He is the Almighty, All-Forgiving.

The Holy Qur’aan 76:2
˹For˺ indeed, We ˹alone˺ created humans from a drop of mixed fluids, [[ The mixture of male and female gametes (sperm and egg) which form the zygote after fertilization.]] ˹in order˺ to test them, so We made them hear and see.

The Holy Qur’aan 18:7
We have indeed made whatever is on earth as an adornment for it, to test which of them is best in deeds.

Again, this is only possible if humans have the needed freedom to take this test independently, and without any compulsion, of their own initiative and free will.

The Holy Qur’aan 18:29 elaborates freedom:
And say, ˹O Prophet,˺ “˹This is˺ the truth from your Lord. Whoever wills let them believe, and whoever wills let them disbelieve.”

Forced conversion is analogous to forcing a student to write answers in the answer sheet against his/her wish which kills the very purpose of testing.

The purpose of human life is thus defined in the Holy Qur’aan 51:56
I did not create jinn and humans except to worship Me.

Ibaadah in Arabic is translated in English as worship but its meaning broadly encompasses discovery and recognition of the Unseen Creator Who is God Almighty, to begin with. And then, to love and trust Him in an absolute sense. Also, by one’s free will to be in gratitude, obedience, and to completely surrender to Him. The test is to see who worships God Almighty in such a complete sense, of one’s own free will.

It is all too obvious that we cannot get anybody to do anything forcibly. So, can hearts be compelled to change forcibly, against will? Faith/religion is purely a matter of heart, conviction, and free will.

Islam does not approve of even good acts done with ulterior motives. Similarly, a person forced to commit a sin under coercion is not regarded sinner, as his heart is not with the act.

Hypocrites used to pretend to pray, fast, and pay charity while God Almighty declared their prayers unacceptable since they did not believe in their hearts and souls what they professed.

The Holy Qur’aan 2:8
And there are some who say, “We believe in Allah and the Last Day,” yet they are not ˹true˺ believers.

On the other hand, a person is sincere in his heart but is forced to renounce his faith under torture. In this case, he is still considered a believer since deep in his heart he has faith in the One True God.

In the early period of Prophet Muhammad PBUH, some Muslims were forced to pronounce a word of disbelief under torture. Such Muslims were embarrassed and approached the Prophet PBUH to know if it was an unforgivable sin. God Almighty responds as:

The Holy Qur’aan 16:106
Whoever disbelieves in Allah after their belief—not those who are forced while their hearts are firm in the faith,[[ This refers to ’Ammâr ibn Yâsser, an early revert to Islam, who was tortured to leave Islam. To save his life, ’Ammâr pretended to renounce Islam, but his heart was full of faith. When he told the Prophet (ﷺ) about what happened, this verse was revealed, reassuring him that his faith was intact.]] but those who embrace disbelief wholeheartedly—will be condemned by Allah and suffer a tremendous punishment.

In India, accepting Islam is becoming an ever-growing challenge and in no case has it any material/worldly advantage. A convert to Islam faces stiff resistance from parents, relatives, friends, and the society he/she used to live in. He/she becomes a stranger, suffers social and economic boycott. He/she often loses property rights and reservation privileges.

The blame for forcibly converting someone to Islam is very absurd and bizarre. How can a person be forced to convert when there is neither a real threat nor any real material benefit behind such conversion? Rather, the convert is always at a disadvantage in becoming part of a minority community that is already under great discrimination and distress from all sides.

A ‘forced conversion’ cannot happen in our open society. The police will unfailingly come to know and act against the accused. Forced conversions can happen only in fascist regimes.

Furthermore religious conversions under lucrative monetary considerations cannot sustain for any length of time. By nature, any human being has his/her own sentiments and a set of beliefs that cannot be stolen or changed under any influence. However valid, only positive reinforcement, preaching, and education can convince and win hearts, and if people are accepting. This has happened in all civilized societies.

In Islam, God Almighty does not allow someone to convert under coercion, as it is against his scheme of creation and testing. Rather, he urges the believers to preach in a beautiful and kind manner.

The Qur’aan 16:125:
Invite ˹all˺ to the Way of your Lord with wisdom and kind advice, and only debate with them in the best manner. Surely your Lord ˹alone˺ knows best who has strayed from His Way and who is ˹rightly˺ guided.

Logically speaking, ‘forced conversion’ is not sustainable in any democratic society.

Had God Almighty willed, He would have made all people of the same faith, but this goes against his own scheme of testing people. He says very clearly in the Holy Qur’aan 10:99:

Had your Lord so willed ˹O Prophet˺, all ˹people˺ on earth would have certainly believed, every single one of them! Would you then force people to become believers?

For political gains, paid media can fool some simple people into believing that ‘forced conversion’ can happen. However, a minimum reasoning effort can bust this myth and lay bare the conspiracy of those who benefit from such malicious lies and propaganda.

All conversions to the Islamic faith globally, are a result of years of careful study and conviction of hearts and minds of this message of Islam being the true guidance from their Creator.

By Sajid Abbasi

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

اسلام میں انسان کا مقام

اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان قدرت کا شاہکار ہے اور اس دنیا کے باغ کا سب سے حسین پھول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے سر پر تعظیم و تکریم کا تاج رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (سورہ تین ۴) ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔
اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت کی انتہا یہ ہے کہ مخلوق کو عیال اللہ یعنی خدا کا کنبہ کہاں گیا ہے (حدیث شریف)

‌انسان کا خدا سے اور خدا کا انسان سے جو نازک تعلق ہے اس کو ایک حدیث قدسی میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے کہے گا ائے میرے بندے! میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ کہے گا، پروردگار! تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تُو تو سارے جہاں کا پروردگار ہے؟ ارشاد ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تُو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا طلب کا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، وہ کہے گا کہ پروردگار! میں تجھے کیسے کھلاتا جبکہ تو خود پالن ہار ہے۔ ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ پھر ویسے ‌ہی جواب دے گا، ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (مسلم)

اللہ تعالٰی نے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں فرمایا: ”جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانون کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اُس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی“ (سورہ مائدہ : ۳۲)
انسانی زندگی کی حرمت وعظمت کے معاملے میں فرد اور جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ایک فرد قیمتی اور ایک ایک جان انسانیت کی عزیز متاع ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا ایک جیسا مقام ہے نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا۔ فرق جو کچھ ہے وہ نیک و بد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ پس اللہ جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انسان کو اپنی اطاعت اور رسول ﷺ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے کی طرف دعوت دے۔

تبسم بنت اسماعیل،
حیدرآباد۔

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

జీవిత పరమార్థం ఏమిటి?

ఒక్కోసారి మనలో కొందరికి అనిపిస్తుంటుంది… ‘ఏమిటీ జీవితం, ఎందుకిలా బతుకుతున్నా’నిని.’ సుఖసంపదలలో తులతూగే వాళ్లకు ఇలా అనిపించకపోవచ్చునేమో కానీ కష్టాలు, కన్నీళ్లు, బాధలు అనుభవిస్తున్న వారికి మాత్రం ఇలా అనిపిస్తుంటుంది. అయితే జీవితం జీవించడానికే అన్నది సత్యం. జీవితంలో అన్ని మన చేతిలో ఉండకపోవచ్చు. దానిని మనం విధికి వదిలేయాల్సిందే. కానీ మనం ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయాన్ని గమనించాలి. ఎవరైనా సరే జీవిత పరమార్థం తెలుసుకుంటే వారి నిర్ణయాలు, ప్రవర్తన, లక్ష్యాలు, జీవితం పయనించే దిశ, మతం, ఇహపరలోకాల సార్థకతకు సంబంధించిన విషయాల్లో మెరుగైన మార్గాన్నే అనుసరించగలరు.

జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి? మనందరినీ దేవుడు ఎందుకు సృషించాడు? ఎందుకంటే ఆరాధించడానికి, విధేయత చూపడానికి, మన సృష్టికర్త ఒక్కడినే సేవించడానికి. మన జీవితాన్ని దేవుడు చూపిన మార్గంలో గడపడమే మన జీవిత పరమార్థం. దేవుని ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకుంటూ, దేవుని ప్రసన్నత పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ పరలోక సాఫల్యం పొందడమే జీవిత లక్ష్యం. దేవుడు మనందరినీ సృష్టించాడు కాబట్టి మన తల్లిదండ్రుల వలే విధేయతను కోరే హక్కు ఆయనకూ ఉంది. భూమి, ఆకాశం, ఎత్తైన పర్వతాలు, నీరు, సముద్రాలు, అందమైన ప్రకృతి, ఫలపుష్పాలు ఇత్యాదులన్నీ అల్లాహ్ మనకోసమే సృష్టించాడు. ఈ విశ్వవ్యవస్థ యావత్తు దేవుని విధేయతకు కట్టుబడి పనిచేస్తుంది. సృష్టిలో ప్రతి వస్తువుతో ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఉంది. మనిషిని కూడా దేవుడు మట్టి నుండి సృష్టించాడు. అంతేకాక అతడిని పరీక్షించేందుకు భూమిపైకి పంపాడు. మనిషికి దేవుడు తెలివి, చైతన్యం, స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు. ఈ విశ్వం ఒకరోజు అంతమై అందరూ సమీకరించబడతారని ఖుర్‌ఆన్‌ తెలిపింది. ఆ రోజును ప్రళయ దినం అంటారు. ఎవరైతే అల్లాహ్ ను, ఆయన దూతలను, ప్రళయ దినాన్ని నమ్ముతూ మంచి పనులు చేస్తారో వారంతా స్వర్గంలోకి ప్రవేశిస్తారని కూడా ఖుర్‌ఆన్‌ సెలవిచ్చింది.

జీవితం చాలా పవిత్రమైనది. అది అల్లాహ్ ప్రసాదించిన వరం. సృష్టిలో మనకు కనిపించే మూగ జీవులు, పశుపక్షాదులు, కంటికి కనిపించని సూక్ష్మజీవులు, జిన్నుల కంటే కూడా ఉన్నతంగా అల్లాహ్ మనకు ఈ మానవ జన్మను ప్రసాదించాడు. మనకు ప్రసాదించిన ఈ జీవితాన్ని తిరిగి తీసుకునే శక్తి కూడా అల్లాహ్ కే ఉంది. ఎవరు ప్రాణాలు తీసుకుంటారో వారు పాపం చేసినవారవుతారు. ఇస్లాం మతంలో ఆత్మహత్య అన్నది మహా పాతకం. అందుకే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా తట్టుకోవాలే తప్ప ఆత్మహ్యతకు పాల్పడకూడదు. ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా జీవించాలి. మనకు పూర్వం మహానుభావులు, ప్రవక్తలు ఎలా జీవించాలన్నది ఆదర్శంగా చూపారు. అల్లాహ్ అగ్ని నుండి జిన్నులను, మట్టి ద్వారా మనిషిని సృష్టించాడు. మనిషి కేవలం సంపదను, పేరుప్రఖ్యాతులను పొందడానికే ఉనికిలోకి తేబడలేదు. కేవలం విందు వినోదాల్లో తేలియాడేందుకు జీవితం ప్రసాదించబడలేదు.

ఇస్లాం మతం మరణానంతరం పరలోక జీవితం ఉందని బోధిస్తోంది. ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోవాలన్నది అల్లాహ్ నే నిర్ణయిస్తాడు. మనిషి చనిపోయాక మూడు ప్రశ్నలు ప్రశ్నించబడతాయి. 1. ఎవరు నీ దేవుడు, 2. ఏది నీ ధర్మం (దీన్), 3.నీ ప్రవక్త ఎవరు? అనేవి. ఎవరైతే ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని అల్లాహ్ మెప్పు పొందడానికి వెచ్చిస్తారో వారు మరణానంతరం పరలోక జీవితంలో శాశ్వత సుఖాలు అనుభవిస్తారు. స్వర్గసీమకు వారసులవుతారు అని శుభవార్త అందిస్తోంది ఖుర్‌ఆన్‌. ఎవరైతే ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని మనోవాంఛలకు బానిసై ఇష్టారాజ్యంగా గడుపుతారో అలాంటి వారు శాశ్వతమైన నరకాగ్నికి ఆహుతి అవ్వాల్సి ఉంటుందని ఖుర్‌ఆన్‌ హెచ్చరించింది. మనిషి సన్మార్గంలో తన జీవితం గడపాల్సి ఉంటుంది. మంచి మార్గంలో నడిచి స్వర్గాన్ని సాధించడమో, లేదా చెడు మార్గంలో నడిచి నరకానికి పోవడమో నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛను మనిషికి దేవుడు ఇచ్చాడు.

ప్రతి మనిషి ఎలా జీవించాలన్నది ఇస్లాం చక్కగా బోధించింది. పవిత్రంగా జీవించాలని నొక్కి చెప్పింది. వడ్డీ మహా పాపం అంది. ఇతరుల సంపద అమానత్‌ అన్నది. చిన్నారుల, బలహీనుల, మహిళల హక్కులు, ఆస్తిపాస్తులు అన్యాయంగా లాక్కోకూడదంది.

ఇస్లాం మతం జీవితం విషయంలో ఇచ్చిన తొలి ఆదేశం…‘చదువు’ అనే. అందుకనే అందరూ చదవాలి. నేర్చుకోవాలి. ఈ సృష్టిలో ఉన్న విషయాలను అన్వేషించి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. జీవితంలో అజ్ఞాన తిమిరాన్ని అధిగమించాలి. శాస్త్రసాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలి.

ఇస్లాం మతం అందరినీ నీతిగా బతకమంటుంది. ఇస్లాం ధర్మం నిషేధించిన వాటిని హరామ్‌ అంటాము. ముస్లింలు హరామ్‌ పనులు చేయకుండా, హలాల్‌(అనుమతించిన) పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. సక్రమమైన జీవితం, సన్మార్గ జీవితం గడపాలనుకునే వారికి చెడు వ్యసనాలు ఉండకూడదు. వ్యసనాలు మొదట ప్రలోభానికి గురిచేసి చివరికి పతనానికి కారణమవుతుంటాయి. అలాగే మనిషికి చెడుగుణాలు కూడా ఉండకూడదు. అంటే మదం(గర్వం), అత్యాశ, కామం, ఈర్ష్య, తిండిపోతుతనం, క్రోధం, బద్ధకం వంటివి ఉండకూడదు.

ఇస్లాం ధర్మం అందరూ అర్థవంతమైన జీవితాన్ని అన్వేషించేలా చేస్తుంది. పురుషులకు, మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించిన నిష్పాక్షిక మతం ఇస్లాం. దైవభీతితో అందరినీ సన్మార్గంలో బతికేలా చేస్తుంది.

చివరగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక్కటే. దైవాదేశానుసారం సన్మార్గంలో జీవించి, తీర్పు దినాన దేవుడికి జవాబు చెప్పుకునేలా బతకాలి. అందరూ సుఖసంతోషాలతో, సమానత్వంతో, న్యాయబద్ధంగా, హక్కులతో, చీకూచింతాలేకుండా జీవించేందుకు, అందరి సంక్షేమాన్ని చూసేది ఇస్లాం ధర్మం మాత్రమే. అందరికీ జీవిత పరమార్థాన్ని తెలిపేది, ఎంతో చిన్నదైన జీవితంలో ఎలా జీవించాలో నేర్పించే అసలైన మతం ఇస్లాం. ఆధునిక కాల పరిస్థితులు మారినా, జీవన స్థితిగతులు మారినా అందరికీ మంచి జీవన మార్గాన్ని చూపేది ఇస్లాం ధర్మమేనని చెప్పక తప్పదు.

అశోక్‌,
హైదరాబాద్‌,
91 94901 72381

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

The Significance of Human Life

The raging COVID-19 pandemic with its ever emerging variants is devastating like never seen before. People are seeing their near and dear departing at a rate never imagined before.

Life became so unpredictable and insignificant that a person dies so simply, despite all the credentials and testimonials to his/her credit.

Unfortunately, human life is so short that before a person becomes able enough to contribute to society at his/her full potential, death comes knocking at the door announcing the trial time has ended.

This limited time frame of a person’s life makes it much more important, and reason demands there should a purpose to life.

Every individual can decide a purpose for himself/herself in many ways, arbitrarily or based on extremely limited knowledge, vision, understanding or wisdom.

However, the only true purpose if life can only be what the creator has decided, and based on which he has set criteria of success or failure. Any other purpose of life, even if extremely noble in human understanding, but not aligning to and is not the same as what the creator has ordained, will not get the one and only Creator’s approval.

God Almighty defines the purpose of human life explicitly as follows:

I did not create jinn and humans except to worship Me. Qur’aan 51:56

The of worship has two dimensions, the first is realization at an intellectual level, and the other is at the gratitude level.

Worshipping the Creator at an intellectual level involves discovering the Unseen Creator by observing and appreciating the wonders of His creativity, feeling the countless blessings he bestowed on his creation, particularly on the human race, His most beloved creation.

Worshiping at the gratitude level involves obedience and total submission to The Creator out of gratitude, love and trust.

This is the Supreme purpose one human can have in his/her life. This is a purpose and a trial as well at the same time to see who amongst human can have such a noble purpose and fulfill that purpose in a given limited lifetime and resources.

In order to live a life of higher order and value let us make a pledge with Our Creator that O God let me live a life which one can be proud of on the day of Judgment. A life which serves the very purpose ordained by God and also serve the humanity in the best possible way. Humanity can be served by showing them the true path of salvation and also alleviating their suffering. The pracital way of being grateful to God Almighty is to show mercy towards fellow human beings.

A true pledge with God Almighty to live a meaningful and purposeful life can increase our lifetime with God’s blessings.

Let us not live a life being a liability and burden on society which is worse than those of animals and insects.

God Almighty says in Quran:

They have hearts they do not understand with, eyes they don’t see with, and ears they do not hear with. They are like cattle. In fact, they are even less guided! Such people are entirely heedless. Quran 7:179

In this Covid-19 crisis, people die in large numbers. In this situation let us pray to God Almighty: O God protect us from this calamity so that we would live a life seeking God Almighty’s pleasure and refraining from the most disliked act of associating partners to God Almighty.

God Almighty says in Quran emphatically:

Indeed, God does not forgive associating others with Him in worship, but forgives anything else of whoever He wills. And whoever associates others with God has indeed committed a grave sin. Quran 4:48

Dr. Sajid Abbasi

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More
  • 1
  • 2