జీవిత పరమార్థం తెలుసుకుంటేనే…

ప్రపంచంలో సుమారు ఎనిమిది బిలియన్ల జనాభా ఉన్నారు. వారంతా ఒకేరూపురేఖలు కలిగి ఉంటారు. పోలికల్లో మాత్రమే తేడా. శరీర నిర్మాణం, అవయవాల పనితీరు ఒకేలా ఉంటాయి. జనుల శరీర నిర్మాణ తీరు ఒకేలా ఉండటాన్ని బట్టి చూస్తే అందరినీ సృష్టించిన వాడు ఒక్కడే అయి ఉంటాడన్నది ఎవ్వరైనా ఇట్టే చెప్పగలరు. మరి మనల్ని పుట్టించిన ఆ పరమ ప్రభువు మనల్ని ఎందుకు పుట్టించాడు? ఇంత అద్భుత శరీరాన్నిచ్చి లోకానికి లక్ష్య రహితంగా పంపిచాడా దేవుడు? ప్రపంచంలో రోజూ ఎంతోమంది పుడుతున్నారు. మరెంతో మంది పుట్టి మరణిస్తున్నారు. వీరంతా మరణించిన తరువాత ఏమవుతున్నారు? జనన మరణాలు అసలు ఎందుకు? అనే ప్రశ్నలు మీరెప్పుడైనా వేసుకున్నారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు రాబట్టడం మానవమాతృలకు సాధ్యం కాదు. దైవ గ్రంథాల ద్వారానే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనిషిని పుట్టించిన దేవుడు మనిషి జీవించడానికి ఒక నియమావళిని రూపొందించాడు. ఆ నియమావళి ఖుర్ఆన్ రూపంలో ఇప్పటికీ భద్రంగా ఉంది. మనమెలా బ్రతకాలి? మన జన్మ లక్ష్యమేమిటి? మరణం తరువాత మరో జీవితం ఉందా? అనే విషయాలను ఖుర్ఆన్ ద్వారా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాపంచిక జీవితాన్ని సక్సెస్ ఫుల్ గా బ్రతికేయవచ్చు. మరణించిన తరువాత ముక్తి మోక్షాలు లభిస్తాయి. మానవ పుట్టుక గురించి, అతని లక్ష్యం గురించి, మరణానంతర జీవితం గురించి ఖుర్ఆన్ హేతుబద్దంగా చర్చించింది.

మనిషి జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?

‘మేము మానవులను, జిన్నులను మా ఆరాధన కోసమే సృష్టించాము’ (దివ్యఖుర్ఆన్)

ఆరాధన అంటే కేవలం దైవనామస్మరణ చేయడమే కాదు. మనోకాంక్షలను అదుపుచేసుకోవాలి. జీవితంలోని ప్రతీ అడుగులో దైవమార్గదర్శకత్వంలో జీవించాలి.

జీవితం పరీక్ష

మనిషి పుట్టుక కేవలం ఒక పరీక్ష మాత్రమే. కొన్ని రోజుల ఈ జీవితంలో ఎవరు దైవదాస్యం చేస్తూ, మంచి మార్గంలో జీవిస్తారో చేడటానికే. ప్రాపంచిక తళుకుబెళుకులకు మోసపోకుండా, దైవాభీష్టం గడపాలి’ అంటుంది ఖుర్ఆన్.

పరలోక భావన

పుట్టిన ప్రతీ ప్రాణీ గిట్టక మానదు. దేవుడిని నమ్మేవారైనా, నమ్మని వారైనా మరణాన్ని నమ్మాల్సిందే. మరణం తిరుగులేని వాస్తవం. అది ఏక్షణంలోనైనా వచ్చి తీరుతుంది. ఈ సృష్టి ఉనికిలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ప్రళయం వరకూ ఎంతమందైతే పుట్టి గిట్టారో వారందరినీ ఒకరోజు సమావేశ పరిచే రోజు వస్తుందన్నది ఖుర్ఆన్ హెచ్చరిక. దీన్నే ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ‘ఖియామత్’ ‘ప్రళయంగా’ గా అభివర్ణించింది. ఆ రోజున మనిషి తన జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు లెక్క చెప్పాల్సి ఉంటుంది. జీవితాన్ని ఎలా గడిపాడు? యవ్వనాన్ని ఎలా గడిపాడు? డబ్బు ఎలా సంపాదించాడు? ఎలా ఖర్చు పెట్టాడు? అనే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో విఫలమైనవారికి నిత్యయాతన ఉంటుంది. నరకానికి తీసుకెళతారు. ఎవరైతే జీవిత ఘడియలను దైవాభీష్టానికి అనుగుణంగా నడుచుకున్న వారు స్వర్గానికి అర్హులవుతారని ఖుర్ఆన్ శుభవార్త అందిస్తుంది. ఈ జీవిత రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటే ప్రపంచంలో ఎలాంటి దు:ఖాలు వేధించవు. శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యంలో స్వర్గానికి వారసులు కావచ్చు.

ముహమ్మద్ ముజాహిద్
9640622076

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

‘FORCED CONVERSION’, Myth or Reality?

The cardinal principle of civilized human existence is the freedom of will all humans are granted. The One and Only Creator blessed this fundamental right to everyone, and which forms the basis of all human civilizations. All creativity, scientific developments, inventions & innovations were possible due to this very freedom of thought and expression/action.

The Holy Qur’aan 2: 256 makes a fundamental statement, making it more explicit:

Let there be no compulsion in religion, for the truth stands out clearly from falsehood. So, whoever renounces false gods and believes in God Almighty has certainly grasped the firmest, unfailing handhold. And God Almighty is All-Hearing, All-Knowing.

God Almighty created human beings on this tiny (in an astronomical sense) in this vast cosmos, but meticulously designed and furnished this planet called earth. Humans are given exceptional analytical capabilities and huge resources at their disposal but within a short span of life to test them. The test is with regards to the right use of: 1. Intellect 2. Moral Conscience and 3. A sense of gratitude to The Most Gracious, Most Merciful, and Most Benevolent Creator. This is only possible if humans have the needed freedom to take this test independently, and without any compulsion.

The Holy Qur’aan guides its readers in many beautiful ways to their purpose of creation in this vast universe: all humans are created to be tested for who is recognizing his/her Creator as the sole Benefactor, and then shows gratitude to Him by heart, tongue, and actions.

The Holy Qur’aan 67:2
˹He is the One˺ Who created death and life to test which of you is best in deeds. And He is the Almighty, All-Forgiving.

The Holy Qur’aan 76:2
˹For˺ indeed, We ˹alone˺ created humans from a drop of mixed fluids, [[ The mixture of male and female gametes (sperm and egg) which form the zygote after fertilization.]] ˹in order˺ to test them, so We made them hear and see.

The Holy Qur’aan 18:7
We have indeed made whatever is on earth as an adornment for it, to test which of them is best in deeds.

Again, this is only possible if humans have the needed freedom to take this test independently, and without any compulsion, of their own initiative and free will.

The Holy Qur’aan 18:29 elaborates freedom:
And say, ˹O Prophet,˺ “˹This is˺ the truth from your Lord. Whoever wills let them believe, and whoever wills let them disbelieve.”

Forced conversion is analogous to forcing a student to write answers in the answer sheet against his/her wish which kills the very purpose of testing.

The purpose of human life is thus defined in the Holy Qur’aan 51:56
I did not create jinn and humans except to worship Me.

Ibaadah in Arabic is translated in English as worship but its meaning broadly encompasses discovery and recognition of the Unseen Creator Who is God Almighty, to begin with. And then, to love and trust Him in an absolute sense. Also, by one’s free will to be in gratitude, obedience, and to completely surrender to Him. The test is to see who worships God Almighty in such a complete sense, of one’s own free will.

It is all too obvious that we cannot get anybody to do anything forcibly. So, can hearts be compelled to change forcibly, against will? Faith/religion is purely a matter of heart, conviction, and free will.

Islam does not approve of even good acts done with ulterior motives. Similarly, a person forced to commit a sin under coercion is not regarded sinner, as his heart is not with the act.

Hypocrites used to pretend to pray, fast, and pay charity while God Almighty declared their prayers unacceptable since they did not believe in their hearts and souls what they professed.

The Holy Qur’aan 2:8
And there are some who say, “We believe in Allah and the Last Day,” yet they are not ˹true˺ believers.

On the other hand, a person is sincere in his heart but is forced to renounce his faith under torture. In this case, he is still considered a believer since deep in his heart he has faith in the One True God.

In the early period of Prophet Muhammad PBUH, some Muslims were forced to pronounce a word of disbelief under torture. Such Muslims were embarrassed and approached the Prophet PBUH to know if it was an unforgivable sin. God Almighty responds as:

The Holy Qur’aan 16:106
Whoever disbelieves in Allah after their belief—not those who are forced while their hearts are firm in the faith,[[ This refers to ’Ammâr ibn Yâsser, an early revert to Islam, who was tortured to leave Islam. To save his life, ’Ammâr pretended to renounce Islam, but his heart was full of faith. When he told the Prophet (ﷺ) about what happened, this verse was revealed, reassuring him that his faith was intact.]] but those who embrace disbelief wholeheartedly—will be condemned by Allah and suffer a tremendous punishment.

In India, accepting Islam is becoming an ever-growing challenge and in no case has it any material/worldly advantage. A convert to Islam faces stiff resistance from parents, relatives, friends, and the society he/she used to live in. He/she becomes a stranger, suffers social and economic boycott. He/she often loses property rights and reservation privileges.

The blame for forcibly converting someone to Islam is very absurd and bizarre. How can a person be forced to convert when there is neither a real threat nor any real material benefit behind such conversion? Rather, the convert is always at a disadvantage in becoming part of a minority community that is already under great discrimination and distress from all sides.

A ‘forced conversion’ cannot happen in our open society. The police will unfailingly come to know and act against the accused. Forced conversions can happen only in fascist regimes.

Furthermore religious conversions under lucrative monetary considerations cannot sustain for any length of time. By nature, any human being has his/her own sentiments and a set of beliefs that cannot be stolen or changed under any influence. However valid, only positive reinforcement, preaching, and education can convince and win hearts, and if people are accepting. This has happened in all civilized societies.

In Islam, God Almighty does not allow someone to convert under coercion, as it is against his scheme of creation and testing. Rather, he urges the believers to preach in a beautiful and kind manner.

The Qur’aan 16:125:
Invite ˹all˺ to the Way of your Lord with wisdom and kind advice, and only debate with them in the best manner. Surely your Lord ˹alone˺ knows best who has strayed from His Way and who is ˹rightly˺ guided.

Logically speaking, ‘forced conversion’ is not sustainable in any democratic society.

Had God Almighty willed, He would have made all people of the same faith, but this goes against his own scheme of testing people. He says very clearly in the Holy Qur’aan 10:99:

Had your Lord so willed ˹O Prophet˺, all ˹people˺ on earth would have certainly believed, every single one of them! Would you then force people to become believers?

For political gains, paid media can fool some simple people into believing that ‘forced conversion’ can happen. However, a minimum reasoning effort can bust this myth and lay bare the conspiracy of those who benefit from such malicious lies and propaganda.

All conversions to the Islamic faith globally, are a result of years of careful study and conviction of hearts and minds of this message of Islam being the true guidance from their Creator.

By Sajid Abbasi

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More

Orientation: Writers Development Program – JIH HRD TS

Orientation: Writers Development Program – JIH HRD TS
Time & Date : 4th July 2021 at 07:30 pm
Mode: Online on ZOOM

HRD Dept. takes writers of Telugu, English and Urdu languages, who attended its previous courses, to a next level through a comprehensive training to be offered by mentor-cum-professionals from different industries. It aims to hone skills of selected writers in the fields of journalistic, academic and fictional writings. Interested candidates can join the orientation by filling the registration form (Link provided below). A final selection of candidates for our long-term mentorship will be done by an expert committee.

Note: All Umara-e-Muqami, Nuzama-e-Zila, Nazimaat of JIH and leaders of SIO and GIO are requested to help the HRD team by identifying and motivating such upcoming talents and skills. For further details or queries, requests can be sent to jihtshrd@gmail.com

Link for Registration

Read More

بنیادی تجویدکورس – Basic Tajweed Classes Open for All

الحمد للہ !شعبہ ایچ آرڈی اوراسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند، حلقہ تلنگانہ کی جانب سےوفاق العلماء،تلنگانہ کے اشتراک کے ساتھ منعقد کردہ نہایت ہی بامقصد قرآنی اکتسابی پروگرام بنیادی تجویدکورس کے پہلے تین ادوار کامیابی کے ساتھ مکمل ہوچکے ہیں۔ تقریباً چار سو سے زائدمرد و خواتین نے کامیابی کے ساتھ اس کورس کی تکمیل کی ہے۔ پہلے دو مراحل میں یہ پروگرام صرف ارکان جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، ممبران ایس آئی او، جی آئی او، اور آئیٹا تلنگانہ کے لیے ہی محدود کیا گیا تھا۔ لیکن اب اس پروگرام کو سبھی دلچسپی رکھنے والے افراد کے لئے کھول دیا گیا ہےاور رجسٹریشن شروع ہوچکے ہیں۔ تمام سیٹوں کی تکمیل کے ساتھ ہی رجسٹریشن بند کردیا جائے گا۔
اس کورس کی تکمیل کے بعدان شاءاللہ شرکائے کورس اس قابل ہوجائیں گے کہ:

• ناظرہ قرآن کے بنیادی پہلووں سے انہیں پوری واقفیت ہوجائے اور ناظرہ قرآن صحت کے ساتھ کرسکیں
• قرآن کے حروف کی حتی الوسع درست ادائیگی کرسکیں
• صحت لفظی اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی درست تلاوت کرسکیں
• اعراب کی اچھی طرح شناخت کرسکیں اور متن کی تلاوت کے دوران حتی الوسع ان کا ادراک بھی کرسکیں
• وہ رموز و اوقاف سے بڑی حد تک واقف ہو جائیں اور تلاوت قرآن میں ان کا حتی الوسع لحاظ رکھ سکیں۔
بنیادی کورس کی مدت ایک ماہ ہوگی۔ بنیادی تجویدکورس کا آغازان شاءاللہ یکم جولائی2021ء سے ہوگا۔اس کورس کا الحاق جماعت اسلامی ہند،حیدرآباد کی دو معروف دینی درسگاہوں جامعہ دارالہدیٰ اور جامعہ ریاض الصالحات سے ہے۔ کورس کی تکمیل کے بعد مرد حضرات کو جامعہ دارلہدیٰ سے اور خواتین کو جامعہ ریاض الصالحات سے اسنادات دی جائیں گی۔

رجسٹریشن لنک 

Read More

اسلام میں انسان کا مقام

اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان قدرت کا شاہکار ہے اور اس دنیا کے باغ کا سب سے حسین پھول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے سر پر تعظیم و تکریم کا تاج رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (سورہ تین ۴) ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔
اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت کی انتہا یہ ہے کہ مخلوق کو عیال اللہ یعنی خدا کا کنبہ کہاں گیا ہے (حدیث شریف)

‌انسان کا خدا سے اور خدا کا انسان سے جو نازک تعلق ہے اس کو ایک حدیث قدسی میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے کہے گا ائے میرے بندے! میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ کہے گا، پروردگار! تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تُو تو سارے جہاں کا پروردگار ہے؟ ارشاد ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تُو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا طلب کا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، وہ کہے گا کہ پروردگار! میں تجھے کیسے کھلاتا جبکہ تو خود پالن ہار ہے۔ ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ پھر ویسے ‌ہی جواب دے گا، ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (مسلم)

اللہ تعالٰی نے انسانی جان کی حرمت کے بارے میں فرمایا: ”جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانون کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اُس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی“ (سورہ مائدہ : ۳۲)
انسانی زندگی کی حرمت وعظمت کے معاملے میں فرد اور جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ایک فرد قیمتی اور ایک ایک جان انسانیت کی عزیز متاع ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا ایک جیسا مقام ہے نہ کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا۔ فرق جو کچھ ہے وہ نیک و بد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ پس اللہ جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انسان کو اپنی اطاعت اور رسول ﷺ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے کی طرف دعوت دے۔

تبسم بنت اسماعیل،
حیدرآباد۔

Disclaimer: The views expressed in this blog post are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Jamaat-e-Islami Hind Telangana

Read More